T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
Ruhsatlı kum ocağı Arazisi (kum yıkama, beton santrali amaçlı) kiralama ihalesi

Edirne ili İpsala ilçesi Esetçe Beldesi sınırları içinde bulunan 2515 parsel ve 5900 m2 alana sahip 22/2017-01 Ruhsat nolu kum yıkama tesisi, beton santrali üretim ve depolama amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma sureti ile 11/06/2019 Salı günü saat 14.15’ te 3 yıl (üç) yıl süre kiraya verilecektir.

1- İhale 3 yıllık süre için yapılacaktır.

2- İşyerinin aylık Muhammen bedeli 10.000,00 TL ’ dir.

3- İhale bedeli her yıl açıklanan yıllık ÜFE oranında artış yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklar 3 yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminatı ihale saatinden evvel Belediye’ ye yatıracaktır. Geçici teminat 10.800,00 TL.(onbin sekizyüz ) TL.dir.

5- Belediye Encümeni haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6- İlk ihalede alıcı çıkmadığı takdirde 2. İhale 25/06/2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

7- % 3 geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamaz.

8- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:

     a)-Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması ve belgelenmesi

b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

     c)-Nüfus Cüzdan sureti

     d)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi

     e)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini

      f)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

       j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

       k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.

 Hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesini

        m)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

9- İhaleyi kazanan müstecir ihale tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde % 6 kati teminatı Belediye’ ye yatıracaktır. Kati teminatı yatırmayan müstecirin ihalesi fes edilip % 3 geçici teminatı gelir kaydedilir.

10- İhaleyi alan müstecir ile Belediye arasında Kira sözleşmesi düzenlenecektir.

11- Aylık Kiralar her ayın başında peşin alınır. Zamanında ödemeyen kiracılardan aylık % 3 oranında Gecikme Zammı alınacaktır.  

12- Kiralanan işyerleri 3. Kişilere kiralanamaz devir edilemez, devir yetkisi Belediye Encümenine aittir.

13- İlk İhalede ihaleyi alıp bırakan müstecir ve Birinci derece yakınları ikinci ihaleye katılamaz.

14- Sözleşme Örneği ile Özel Şartnameden almak isteyenlerden 50,00 TL ücret alınacaktır.

                        İlanen Duyurulur.